Naar Werk trajecten

Waarom een Naar Werk traject?

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende (betaalde) werkplek om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage in leveren. Wanneer iemand met een ZW-, Wajong- of WIA-uitkering wel weer voldoende “werkfit” is om de arbeidsmarkt te betreden, maar nog wel wat extra begeleiding kan gebruiken om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, kan een Naar Werk traject een zeer welkom instrument zijn om dit te doen slagen.

Wat is een Naar Werk traject?

Een Naar Werk traject is een re-integratietraject dat kan worden toegekend door UWV voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het daadwerkelijk vinden van een passende betaalde baan. Door middel van coaching wordt op een professionele basis methodische ondersteuning geboden aan deze mensen. Samen worden weer proactief de benodigde stappen gezet op de (digitale) arbeidsmarkt om het doel van passend betaald werk te bereiken. Dit kan zowel werk in loondienst als werk als zelfstandig ondernemer betreffen.

Het gaat hierbij om mensen met psychische, verstandelijke, sociale of fysieke uitdagingen ten aanzien van het deelnemen aan de arbeidsmarkt die een Wajong-, WAO-, WIA-, WAZ-, of ZW-uitkering van UWV ontvangen.

Onze aanpak

Onze coaches helpen de cliënt op professionele wijze om via deze trajecten weer daadwerkelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt in passende arbeid. We onderzoeken samen wat er nodig is om (weer) sollicitatievaardig te worden en de kans op werk te vergroten.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk Naar Werk traject uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Testen of assessments

Tijdens dit onderdeel worden - indien nodig - diverse testen op een digitaal portaal gedaan (al dan niet met directe ondersteuning van de coach). De uitkomsten van deze testen geven inzicht in de persoonskenmerken, drijfveren, interesses, competenties en arbeidsmarktmogelijkheden van de cliënt en komen bij de andere activiteiten binnen dit traject meer dan goed van pas.

Sollicitatietraining

Door de coach worden de reeds bij cliënt aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, presentatie telefonisch en persoonlijk en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Begeleiding bij sollicitatiegesprekken

De coach biedt de cliënt ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete sollicitatiegesprekken. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van de eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie.

Netwerktraining en profileren

Het is alom bekend dat veel werkzoekenden uiteindelijk passend werk vinden via hun eigen netwerk. De spreekwoordelijke “kruiwagen”. Hier wordt door velen nog te weinig gebruik van gemaakt. De coach ondersteunt de cliënt bij het in kaart brengen van zijn of haar netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van de zoekvraag binnen het netwerk kan het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Jobhunten

Uiteraard zal de coach van Deltawerkers zelf ook actief "jobhunten" voor de cliënt. Zowel binnen het eigen bedrijvennetwerk van de coach als op vacatures die de coach voor de cliënt heeft gezocht en gevonden. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden neemt de coach of de cliënt hierover contact op met de organisatie waar (mogelijk) een passende vacature open staat.

Ondersteuning bij zelfstanding ondernemerschap (ZZP)

Voor cliënten die concreet overwegen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en hierin begeleiding kunnen gebruiken, wordt door de coaches van Deltawerkers specifieke begeleiding geboden. Deze coaching bestaat globaal uit drie onderdelen:

  • Ondersteuning bij het verkennen van het ondernemersidee en het voorbereiden van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het schrijven en toetsen van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van het ondernemersplan, starten als zelfstandige.

Een Naar Werk traject duurt maximaal 9 maanden en wordt gefinancierd door UWV. Diverse gemeenten bieden soortgelijke trajecten aan voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Er zijn gemeenten die dit zelf uitvoeren en gemeenten die hiervoor externe partijen als Deltawerkers inschakelen.