Outplacement trajecten

Waarom Outplacement?

Bij outplacement zijn werkgever en werknemer overeengekomen het dienstverband (op termijn) te beëindigen en dat de werknemer op zoek gaat naar een andere baan buiten de huidige organisatie. Dit kan ontstaan doordat de werknemer zelf is vastgelopen in het werk of de functie, er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan, het werk door economische omstandigheden eindigt of door een reorganisatie.

Verandering van baan, zeker buiten de vertrouwde organisatie, brengt voor werknemers veel vragen en onzekerheden met zich mee. Voor hen is het vaak niet gemakkelijk een dergelijke verandering te aanvaarden, ongeacht de reden of oorzaak. Daarnaast betreft het vaak mensen die al enige tijd uit het sollicitatieproces zijn en mogelijk moeite hebben hierin aan te haken. Het maakt emoties los en er kan weerstand ontstaan.

Een Outplacement traject biedt zowel voordelen voor de werknemer als voor de werkgever. De werknemer wordt ondersteund bij het opnieuw vaststellen van zijn of haar interesses, competenties en ambitie en deze te koppelen aan de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Met als doel het opnieuw bereiken van “werkgeluk”.  De werkgever geeft door het inzetten van een Outplacement traject op professionele wijze invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot “goed werkgeverschap”.

Wat is Outplacement?

Een Outplacement traject helpt iemand op de weg naar een concrete nieuwe baan. Tijdens een Outplacement traject wordt de werknemer hierin volgens een vraaggerichte en methodische wijze begeleidt door een coach in het verwerken van “rouw”, het wegnemen van weerstanden, in het maken en realiseren van passende keuzes op het gebied van werk en het vinden van nieuw werkgeluk in een passende baan.

Dit wordt gedaan door onderzoek (testen en/of assessments) naar interesses, competenties en drijfveren en het samen verkennen van de hieruit voortvloeiende loopbaanmogelijkheden en concrete acties om de nieuwe droombaan te bereiken. De volgende loopbaanvragen zijn leidend voor het traject: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar?

De ervaring leert dat de inzet van een Outplacement traject de kans op het snel vinden van een nieuwe passende droombaan en de tevredenheid van zowel de werknemer als de werkgever aanzienlijk vergroot.

Onze aanpak

De aanpak van Deltawerkers is altijd resultaat- en toekomstgericht. Onze specialistische kennis en ervaring met outplacement voor verschillende beroepsgroepen en ons brede werkgeversnetwerk in het Noorden maken de kans op succes bijzonder groot. Wij houden sterk rekening met de wensen van de werknemer, maar zijn ook eerlijk over de kansen en mogelijkheden die andere opties bieden. Op deze manier weten wij weerstand om te buigen naar een open, positieve houding tegenover een nieuwe toekomst.

Onze coaches helpen de werknemer op professionele wijze om de beroepsrichtingen te ontdekken die het beste passen. Daarnaast ondersteunen zij bij de concrete stappen om de gewenste baan en nieuw werkgeluk te bereiken. De coach speelt hierin een actieve rol en reikt hiervoor de benodigde informatie, advies en tools aan.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk Outplacement traject uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Individuele coaching gesprekken
Indien noodzakelijk individuele coaching gericht op het verwerken van weerstanden, rouw en het ombuigen van belemmeringen. Met als doel weer met een positieve blik naar de toekomst en de kansen die deze biedt te kijken.

Testen of assessments

Tijdens dit onderdeel worden indien nodig diverse testen op een digitaal portaal gedaan (al dan niet met directe ondersteuning van de coach). De uitkomsten van deze testen geven inzicht in de persoonskenmerken, drijfveren, interesses, competenties en arbeidsmarktmogelijkheden van de werknemer en komen bij de andere activiteiten binnen dit traject meer dan goed van pas.

Sollicitatietraining

Door de coach worden de reeds bij de werknemer aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, presentatie telefonisch/persoonlijk en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Begeleiding bij sollicitatiegesprekken

De coach biedt de werknemer ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete sollicitatiegesprekken. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van de eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie.

Netwerktraining en profileren

Het is alom bekend dat veel werknemers uiteindelijk nieuw passend werk vinden via hun eigen netwerk. De spreekwoordelijke “kruiwagen”. Hier wordt door velen nog te weinig gebruik van gemaakt. De coach ondersteunt de werknemer bij het in kaart brengen van zijn of haar netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van de zoekvraag binnen het netwerk zal het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Jobhunten

Uiteraard zal de coach van Deltawerkers zelf ook actief jobhunten voor de werknemer. Zowel binnen het eigen bedrijvennetwerk van de coach als op vacatures die de coach voor de werknemer heeft gezocht en gevonden. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden neemt de coach of de werknemer hierover contact op met de organisatie waar (mogelijk) een passende vacature open staat.

Ondersteuning bij zelfstanding ondernemerschap (ZZP)

Voor werknemers die concreet overwegen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en hierin begeleiding kunnen gebruiken, wordt door de coaches van Deltawerkers specifieke begeleiding geboden. Deze coaching bestaat globaal uit drie onderdelen:

  • Ondersteuning bij het verkennen van het ondernemersidee en het voorbereiden van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het schrijven en toetsen van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van het ondernemersplan, starten als zelfstandige.

De duur van een Outplacement traject is maatwerk en afhankelijk van de in overleg gemaakte afspraken. Een Outplacement traject wordt in principe direct of indirect gefinancierd door de werkgever.