Werkfit Maken trajecten

Waarom een Werkfit Maken traject?

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende (betaalde) werkplek om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage in leveren. Wanneer iemand met een ZW-, Wajong- of WIA-uitkering de intentie heeft om de arbeidsmarkt weer te betreden, kan het zijn dat er nog de nodige stappen moeten worden gezet om daarvoor helemaal klaar te zijn (werkfit te worden) en de arbeidsmarkt daadwerkelijk weer te betreden. Begeleiding van een coach door middel van een Werkfit Maken traject kan hierin noodzakelijk zijn om deze stappen te kunnen zetten en de benodigde persoonlijke ontwikkeling te bereiken.

Wat is een Werkfit Maken traject?

Een Werkfit Maken traject is een re-integratietraject dat kan worden toegekend door UWV voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het bereiken van een persoonlijke situatie, waarbij het weer realistisch en mogelijk is om op zoek te gaan naar passend werk. Door middel van coaching wordt op een professionele basis methodische ondersteuning geboden aan deze mensen. Samen worden weer proactief de benodigde stappen gezet in het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het in beeld brengen van de individuele arbeidsmarktpositie.

Het gaat hierbij om mensen met psychische, verstandelijk, sociale of fysieke uitdagingen ten aanzien van het deelnemen aan de arbeidsmarkt die een Wajong-, WAO-, WIA-, WAZ-, of ZW-uitkering van UWV ontvangen.

Het doel van het Werkfit Maken traject is dat de cliënt weer klaar is om aan het werk te kunnen. Dit betekent niet dat alle belemmeringen zijn weggenomen. De focus is meer komen te liggen op wat wel mogelijk is en het leren omgaan met zijn of haar belemmeringen binnen arbeid. Na het Werkfit Maken traject kan de cliënt op zoek naar betaald werk, eventueel met behulp van een Naar Werk traject of scholing. Onze ervaring leert dat veel cliënten al tijdens een Werkfit Maken traject hervatten in betaalde arbeid, ondanks dat dit niet het hoofddoel van een Werkfit Maken traject is.

Onze aanpak

Onze coaches helpen de cliënt op professionele wijze om via deze trajecten uiteindelijk weer klaar te zijn om daadwerkelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt in passende arbeid. We onderzoeken samen wat er nodig is om deze gewenste situatie te bereiken en gaan daar samen met de cliënt actief mee aan de slag.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk Naar Werk traject uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Versterken van de werknemersvaardigheden
Het is belangrijk om te weten wat er van je wordt verwacht als werknemer (gedrag, communicatie, normen & waarden, de basisvaardigheden van een goede werknemer e.d.). Wanneer mensen al wat langer uit het arbeidsproces zijn of nog nooit betaald werk hebben gedaan, is dit een belangrijk onderdeel binnen de coaching om een uiteindelijke stage, proefplaatsing, werkervaringsplek of dienstverband te doen slagen.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Tijdens dit onderdeel gaat het om het leren omgaan met de ontstane uitdagingen en belemmeringen. Het kan hierbij gaan om belemmeringen in de directe persoonlijke sfeer, als ook in de omgeving van de cliënt indien dit laatste belemmerend werkt voor de cliënt. Door persoonlijke coaching wordt de focus meer en meer gelegd op kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wat lukt wel of zou kunnen gaan lukken? De fysieke en psychische weerbaarheid van de cliënt wordt verhoogd. Als gevolg hiervan zal de persoonlijke effectiviteit verbeteren, waardoor er weer een positieve focus komt op het uiteindelijk hervatten in betaald werk.

In beeld brengen arbeidsmarktpositie
Bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie is het de bedoeling om weer een realistisch beeld te krijgen van de eigen interesses en competenties in combinatie met de meer kansrijke mogelijkheden die de arbeidsmarkt hiervoor biedt.

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen, worden meestal een aantal interesse-, competentie- en drijfveren testen ingezet. Deze bieden vaak een goede kapstok voor de persoonlijke coaching door de coach van Deltawerkers en kunnen worden gekoppeld aan een beroepen-, opleidingen-, en vacature database. Uiteindelijk worden hierin voor de cliënt passende en kansrijke zoekrichtingen bepaald, zodat de vervolgactiviteiten daar effectief op kunnen worden afgestemd.

Binnen een Werkfit Maken traject kan op een soortgelijke wijze ook worden onderzocht of het zelfstandig ondernemerschap bij iemand past en voldoende kansen op de arbeidsmarkt biedt. Onze kennis van de regionale arbeidsmarkt, het zelfstandig ondernemerschap en concrete vacatures bij individuele werkgevers spelen een cruciale rol bij dit onderdeel.

Training sollicitatievaardigheden en netwerken
Door de coach worden de reeds bij cliënt aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, telefonische en persoonlijke presentatie en het voeren van sollicitatiegesprekken.

De coach ondersteunt de cliënt ook bij het in kaart brengen van zijn of haar netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van de zoekvraag binnen het netwerk kan het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Werkervaringsplek, proefplaatsing of stage
Werkervaringsplekken, proefplaatsingen of stages zijn vaak een belangrijk onderdeel binnen een Werkfit Maken traject. De cliënt is dan met behoud van uitkering werkzaam bij een werkgever om onder andere te bepalen of het specifieke werk passend is bij de interesses en competenties van de cliënt, om binnen een praktijksituatie te werken aan werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit en om binnen een werksituatie de belastbaarheid van de cliënt te toetsen en langzaam uit te bouwen. Nuttige instrumenten om samen mee te bepalen wat er wel mogelijk is voor de cliënt.

De coach van Deltawerkers gaat samen met de cliënt op zoek naar dergelijke plekken. Uiteraard ook binnen het netwerk van Deltawerkers. De coach biedt de cliënt ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete gesprekken met werkgevers. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van de eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie. Daarnaast ondersteunt de coach zowel de cliënt als de werkgever tijdens de duur ven een werkervaringsplek, proefplaatsing of stage.

Een Werkfit Maken traject duurt maximaal 18 maanden en wordt gefinancierd door UWV. Diverse gemeenten bieden soortgelijke trajecten aan voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Er zijn gemeenten die dit zelf uitvoeren en gemeenten die hiervoor externe partijen als Deltawerkers inschakelen.