Participatiewet

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende (betaalde) baan om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage in leveren. Voor iemand met een uitkering vanuit de Participatiewet of die anderzijds onder de “zorgplicht” van de gemeente valt en de intentie heeft om de arbeidsmarkt weer te betreden, kan het zijn dat er nog de nodige stappen moeten worden gezet om daarvoor helemaal klaar te zijn en ook daadwerkelijk aan de slag te gaan in een passende baan. Om dit doel te bereiken kunnen de re-integratietrajecten en de jobcoaching van Deltawerkers een bewezen waardevolle bijdrage leveren.

Onze aanpak in re-integratietrajecten

Het doel van deze re-integratietrajecten is dat de cliënt weer klaar is om aan het werk te kunnen. Dit betekent niet dat alle belemmeringen zijn weggenomen. De focus is meer komen te liggen op wat er voor de cliënt wel mogelijk is en het leren omgaan met zijn of haar belemmeringen. Vervolgens kan actief en concreet gezocht worden naar een passende betaalde baan binnen het brede netwerk van de coaches van Deltawerkers. Wij werken op dit vlak samen met diverse gemeenten in Noord Nederland.

Onze coaches helpen de cliënt op professionele wijze om via deze trajecten uiteindelijk weer klaar te zijn om daadwerkelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt in passend betaald werk. We onderzoeken samen wat er nodig is om deze gewenste situatie te bereiken en gaan daar samen met de cliënt actief mee aan de slag.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk re-integratietraject uniek. Desondanks zullen onze trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Versterken van de werknemersvaardigheden
Het is belangrijk om te weten wat er van de cliënt wordt verwacht als werknemer (gedrag, communicatie, normen & waarden, de basisvaardigheden van een goede werknemer e.d.). Wanneer mensen al wat langer uit het arbeidsproces zijn of nog nooit betaald werk hebben gedaan, is dit een belangrijk onderdeel binnen de coaching om een uiteindelijke stage, proefplaatsing, werkervaringsplek of dienstverband te doen slagen.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Tijdens dit onderdeel gaat het om het leren omgaan met de ontstane uitdagingen en belemmeringen. Het kan hierbij gaan om belemmeringen in de directe persoonlijke sfeer, als ook in de omgeving van de cliënt. Indien dit laatste belemmerend voor de cliënt werkt. Door persoonlijke coaching wordt de focus meer en meer gelegd op kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wat lukt wel of zou kunnen gaan lukken? De fysieke en psychische weerbaarheid van de cliënt wordt verhoogd. Als gevolg hiervan zal persoonlijke effectiviteit van de cliënt verbeteren, waardoor er weer een positieve focus komt op het uiteindelijk hervatten in betaald werk.

In beeld brengen arbeidsmarktpositie
Bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie is het de bedoeling om weer een realistisch beeld te krijgen van de eigen interesses en competenties van de cliënt in combinatie met de meer kansrijke mogelijkheden die de arbeidsmarkt hiervoor biedt.

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen worden meestal een aantal interesse-, competentie- en drijfveren testen ingezet. Deze bieden vaak een goede kapstok voor de persoonlijke coaching door de coach van Deltawerkers en kunnen worden gekoppeld aan een beroepen-, opleidingen-, en vacature database. Uiteindelijk worden hierin voor de cliënt de meest passende en kansrijke zoekrichtingen bepaald, zodat de vervolgactiviteiten daar effectief op kunnen worden afgestemd.

Training sollicitatievaardigheden en netwerken
Door de coach worden de reeds bij de cliënt aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, telefonische en persoonlijke presentatie en het voeren van sollicitatiegesprekken.

De coach ondersteunt de cliënt ook bij het in kaart brengen van zijn of haar eigen netwerk en het eventueel wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van de zoekvraag binnen het netwerk kan het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Werkervaringsplek, proefplaatsing of stage
Werkervaringsplekken, proefplaatsingen of stages zijn vaak een belangrijk onderdeel binnen een re-integratie traject. De cliënt is dan met behoud van uitkering werkzaam bij een werkgever om onder andere te bepalen of het specifieke werk passend is bij de interesses en competenties van de cliënt, om binnen een praktijksituatie te werken aan werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit en om binnen een werksituatie de belastbaarheid van de cliënt te toetsen en langzaam uit te bouwen. Nuttige instrumenten om samen te bepalen wat er wel mogelijk is voor de cliënt.

De coach van Deltawerkers gaat samen met de cliënt op zoek naar dergelijke plekken. Uiteraard ook binnen het netwerk van Deltawerkers. De coach biedt jou ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete gesprekken met werkgevers. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie. Daarnaast ondersteunt de coach zowel de cliënt als de werkgever tijdens de duur ven een werkervaringsplek, proefplaatsing of stage.

Jobhunten
Als laatste kan het vinden van een betaald passende baan vanzelfsprekend ook onderdeel van een re-integratietraject zijn. Naast de inzet van het eigen netwerk van de cliënt zal de coach van Deltawerkers zelf ook actief voor de cliënt “jobhunten”. Zowel binnen het eigen bedrijvennetwerk van de coach als op vacatures die de coach specifiek voor de cliënt heeft gevonden via diverse kanalen. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden neemt de cliënt of de coach hierover contact op met de organisatie waar (mogelijk) een passende vacature open staat om hier een concreet vervolg aan te geven. Uiteindelijk resulterend in een passende betaalde baan.

Ondersteuning bij zelfstanding ondernemerschap (ZZP)
Overweegt de cliënt om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en is hierin begeleiding van toegevoegde waarde? Ook hiervoor wordt door de coaches van Deltawerkers begeleiding in specifieke trajecten geboden. Deze coaching bestaat globaal uit drie onderdelen:

 • Ondersteuning bij het verkennen van het ondernemersidee en het voorbereiden van het ondernemersplan;
 • Ondersteuning bij het schrijven en toetsen van het ondernemersplan;
 • Ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van het ondernemersplan, starten als zelfstandige.

Onze aanpak in jobcoaching

Een jobcoach ondersteunt de cliënt in het zo goed als mogelijk uitvoeren van zijn of haar functie en het behouden van zijn of haar baan bij de werkgever. De begeleiding vindt met name op het werk plaats en is in iedere situatie gebaseerd op maatwerk. Een jobcoach kan bijvoorbeeld coachen in het aanleren van nieuwe vaardigheden, het structureren van de werkzaamheden, het verbeteren van de onderlinge communicatie of het beter leren samenwerken. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met de cliënt contact met zijn of haar sociaal netwerk en eventueel andere bij de cliënt betrokken (zorg)professionals om goed samen te kunnen werken.

Op basis van de persoonlijke situatie van de cliënt, de werkomgeving, de mogelijkheden en de organisatie wordt een jobcoachaanvraag inclusief de te bereiken (tussen)doelen opgesteld. De inzet van jobcoaching is altijd gericht op het vergroten van het zelfstandig functioneren van de cliënt en het door de leidinggevende en collega’s laten overnemen van de resterende begeleidende rol. Uiteindelijk resulterend in een volledig passende werkomgeving en een duurzame arbeidsrelatie voor de cliënt en de werkgever.

De coaching is zowel op de cliënt als op de werkgever gericht. De duur waarbinnen de (tussen)doelen kunnen worden bereikt is per situatie verschillend en afhankelijk van de mogelijkheden. Ondanks het maatwerk dat een jobcoachtraject vereist, wordt binnen ieder jobcoachtraject in meer of mindere mate coaching verleend op de volgende aspecten:

 • Introductie op de werkplek;
 • Structureren van het werk;
 • Vergroten werknemersvaardigheden (o.a. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, stabiliteit, kwaliteit en initiatief);
 • Inwerken en trainen;
 • Opsporen en verhelpen van verstoringen in de arbeidssituatie;
 • Begeleiden en meewerken op het werk;
 • Begeleiding in de thuissituatie voor zover werk gerelateerd;
 • Voorkomen van uitval, bevorderen terugkeer;
 • Begeleiden van de direct leidinggevende;
 • Evaluatie van de werkafspraken (tussen deelnemer en werkgever);
 • Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetting van het contract.

Onze ervaring leert dat de bovenstaande aanpak vrijwel altijd mooie succesverhalen oplevert in het bij elkaar brengen en houden van werkgevers en werknemers. Jobcoaching kan overigens zowel bij aanvang van het dienstverband worden aangevraagd als tijdens het dienstverband, wanneer blijkt dat de inzet van een jobcoach alsnog gewenst is.