Werknemer

Werknemer

De interne jobcoach is vaak een collega op de werkvloer, in dienst bij dezelfde werkgever, die een medewerker begeleidt bij het uitvoeren van diens taken. Interne jobcoaching is dus feitelijk een vorm van werkbegeleiding die enkel of vooral is gericht op de werknemer.

De externe jobcoach is werkzaam bij een (door UWV) erkende of gecertificeerde jobcoachorganisatie en heeft dus geen financiële afhankelijkheidsrelatie met de werkgever of uitkerende instantie. Daardoor kan hij veel meer dan de interne jobcoach een vertrouwde omgeving bieden om gevoelige zaken aan te kaarten. De externe jobcoach heeft daarnaast specifieke kennis over een of meerdere kwetsbare doelgroepen, meestal opgedaan bij een relevante hbo- of universitaire opleiding. Ook heeft hij ruime werkervaring met deze doelgroepen en ondersteunt hij werknemers volgens (elementen van) bewezen methodieken.

De  jobcoach is ervaren in het plaatsen, inwerken en begeleiden van medewerkers bij diverse bedrijven. Hij heeft zich gespecialiseerd in het maken van de juiste match tussen werkzoekende en werkgever. Want bij een goede match is de kans op succes het grootst en het aantal benodigde begeleidingsuren het kleinst. De jobcoach gaat altijd eerst met de werkgever en collega’s in gesprek. Zo krijgt hij een goed beeld van het bedrijf, de sfeer die er heerst en de werkzaamheden die een medewerker moet uitvoeren. Op basis van deze analyse koppelt hij de kwaliteiten en kennis van de werkzoekende aan de wensen en eisen van de werkgever. Vervolgens stelt hij samen met werknemer en werkgever een begeleidingsplan op. Tijdens de begeleiding werkt de jobcoach met alle betrokkenen samen om de match te verduurzamen en optimaliseren. Hierin staat het door ontwikkelen van de werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en communicatie, centraal. 

Nee,  jobcoach is er niet alleen voor de medewerker. Hij helpt ook de directe werkomgeving, zoals collega’s, leidinggevenden en werkgever. De jobcoach informeert hen over hoe om te gaan met de werknemer. Hij vertelt hun welke kwaliteiten en kennis de werknemer heeft en wat diens leerpunten en eventuele valkuilen zijn.  

Neem contact op met een jobcoachorganisatie en beschrijf de ondersteuningsvraag die je hebt. Op basis van de hulpvraag bepaalt de jobcoachorganisatie welke jobcoach past bij de problematiek van de te begeleiden persoon. Jobcoachorganisaties hebben meestal meerdere specialisten in dienst. Heeft een organisatie een vereist specialisme niet in huis, dan schakelt hij zijn netwerk in om de juiste jobcoach te vinden. 

Het beeld dat jobcoaching voornamelijk geschikt is voor werknemers met een lager IQ is niet correct. Jobcoaching kan betrekking hebben op alle lagen van de beroepsbevolking, van mensen met een lagere opleiding tot personen met een academische titel. Begeleiding door een externe jobcoach kan iedereen helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, wat de oorzaak daarvan ook is. Vaak gaat het om mensen die vallen onder de Participatiewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De mogelijke oorzaken voor een afstand tot de arbeidsmarkt zijn zeer divers. Het kan komen door een psychische aandoening of een laag IQ, maar ook door sociale omstandigheden of fysieke beperkingen. Elke jobcoach heeft zijn eigen specialisme dat samenhangt met een of meer van deze oorzaken. Voor succesvolle duurzame plaatsing is het belangrijk om de juiste jobcoach voor een medewerker te vinden. De jobcoachorganisatie zorgt ervoor dat deze match er is. 

 ........

Jobcoaches registreren hun uren in een cliëntvolgsysteem. Als gemeenten (of andere opdrachtgevers) een overzicht van geregistreerde uren willen, kunnen ze deze te allen tijde opvragen of aan de voortgangsrapportages laten toevoegen. Zo'n urenverantwoording is vergelijkbaar aan het Jobcoachportaal voor declaraties dat het UWV hanteert. In dit urenverantwoordingssysteem verantwoorden externe jobcoaches de uren en activiteiten die ze voor een werknemer hebben uitgevoerd. 

 

Erkende jobcoachorganisaties hanteren cliëntvolgsystemen en bewezen methodieken. Externe jobcoaches gebruiken deze onder andere om professioneel samen te werken. De systemen en methodieken maken het bijvoorbeeld mogelijk dat de ene jobcoach de toeleiding doet en een andere de werknemer verder begeleidt. Ze zorgen er ook voor dat jobcoaches gemeenten goed kunnen ondersteunen en informeren. Samen kunnen jobcoachorganisatie en gemeenten zo bijdragen aan betere arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen.

Het grootste deel van de begeleiding van de externe jobcoach gebeurt op de werkvloer of in de bedrijfsvestiging. Als het handiger of passender is, adviseert de jobcoach om de begeleiding (deels) thuis te laten plaatsvinden. Belangrijk onderdeel van het werk van de externe jobcoach is namelijk om invloeden van buiten de werksituatie mee te nemen in de begeleiding. Succes in het werk is mede afhankelijk van de stabiliteit in de thuissituatie. 

De jobcoach is de schakel tussen de te begeleide persoon, zijn sociale omgeving en eventueel betrokken instanties. De jobcoach heeft kennis van en ervaring met verschillende doelgroepen, maar weet ook wat begeleiden in een werksetting met zich meebrengt. Hij kent de dynamiek ervan en weet, naast de belangen van de werknemer die hij begeleidt, welke belangen de werkgever heeft. Met beide zal hij altijd goed rekening houden. Daarvoor is goede samenwerking van doorslaggevende waarde. 

Omdat de jobcoach geen financiële afhankelijkheidsrelatie met werkgever of uitkerende instantie heeft, ervaren medewerkers een lagere drempel om gevoelige onderwerpen te bespreken. De jobcoach biedt zo een vertrouwde omgeving om invloeden vanuit bijvoorbeeld de thuissituatie of medicatie mee te nemen in de begeleiding. 

  • Jobcoaches voltooien het werk niet voor het individu. We gebruiken strategieën zoals modellering, hand-in-hand-hulp en verbale signalen om de werknemer te helpen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor het vervullen van hun taken. 
  • Spreekt namens het individu of geef berichten door tussen hen en de werkgever. We zijn graag een steun en toeverlaat tijdens gesprekken. 
  • Voert de eerste training van nieuwe medewerkers uit. De jobcoach observeert en herhaalt de training die door het bedrijf wordt gegeven en die andere nieuwe medewerkers zouden krijgen. 

 

Dit is afhankelijk van de behoefte van het individu. Jobcoaching kan doorgaan als de persoon hiervoor in aanmerking komt en er een aantoonbare behoefte is. 

Begin door rechtstreeks met de jobcoach te praten om feedback te delen. 

 .....

 .....

 .....

 .....

Een werkfit-traject is een re-integratietraject waarin je langzaam weer de stap gaan maken naar de arbeidsmarkt. Binnen een werkfit-traject wordt er gekeken hoe je werknemersvaardigheden zijn, wat je arbeidsritme is en hoe het is gesteld met je sociale vaardigheden. 

Het werkfit-traject kan maximaal 18 maanden duren. Dit betekent dat je maximaal 18 maanden hebt om ”werkfit” te worden. Als je werkfit bent kan je in overleg met het UWV of met de gemeente een traject naar werk worden ingezet. 

De aanpak van een werkfit-traject verschilt vaak per re-integratiebureau. Sommige re-integratiebureaus hebben direct een werkplek waar je naar toe kan gaan en waar je in een praktijkgerichte omgeving kan gaan werken aan je persoonlijke doelen. Andere re-integratiebureaus doen dit door middel van persoonlijke gesprekken en gaan daarna op zoek naar een werkervaringsplek bij een werkgever. 

Een werkervaringsplek is een soort stageplek, waarbij werkzoekenden nieuwe relevante werkervaring kunnen opdoen, eventueel in een andere beroepsrichting. 
Een werkervaringsplaats helpt een werkzoekende: 

  • Te onderzoeken of deze functie past bij haar of zijn belastbaarheid; 
  • Arbeidsritme op te bouwen; 
  • Te ontdekken of er een goede klik is met de organisatie en werkcultuur. 

Een werkervaringsplek is een goede optie voor mensen die een 2e spoor re-integratie traject doorlopen, maar ook voor mensen met een UWV uitkering die na langere tijd weer de arbeidsmarkt moeten betreden. 

Heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan krijg je gedurende een periode van maximaal 18 maanden begeleiding. Heb je een Ziektewetuitkering? Dan krijg je gedurende een periode van maximaal 6 maanden begeleiding. 

‘Werkfit maken’ gaat altijd uit van je arbeidsmogelijkheden en je vastgestelde belastbaarheid. We houden rekening met veranderingen in jouw medische situatie, die kan natuurlijk veranderen tijdens het traject. Als je start dan wordt wel verwacht dat je het traject afmaakt.  

Er is geen sprake van loon bij een werkervaringsplaats. Mensen die vanuit een UWV-uitkering een proefplaatsing hebben, behouden hun uitkering. Mensen die vanuit een 2e spoor traject een werkervaringsplaats hebben, behouden het loon (in het 2e ziekte jaar vaak 70%) van de huidige werkgever. Een vergoeding die een werknemer wel kan krijgen tijdens de stageperiode is bijvoorbeeld reiskostenvergoeding.

Loopbaan coaching is voor iedereen die werkt of wilt gaan werken. Loopbaan coaching is bedoeld om je persoonlijk en professioneel te laten groeien en ontwikkelen binnen je loopbaan. 

Je hebt de vrijheid om zelf een re-integratiebureau te kiezen. Dit bureau moet wel een contract met het UWV hebben.

Loopbaanadvies is de begeleiding die je krijgt van een adviseur om je verder te helpen op werk. Als je niet weet welk vakgebied bij je past, hoe je moet doorgroeien op werk of hoe je de toekomst van je baan voor je ziet, kun je bij een loopbaanadviseur terecht. Door veel vragen te stellen en samen te kijken naar alle mogelijkheden, vinden jullie samen een richting die bij je past. Door met iemand te praten die geheel objectief is, kom je misschien tot nieuwe inzichten. 

Het belangrijkste verschil tussen een jobcoach en een loopbaancoach is de focus van hun werk. Een jobcoach richt zich specifiek op mensen met beperkingen of uitdagingen op de arbeidsmarkt, terwijl een loopbaancoach zich richt op het ontwikkelen van de loopbaan van individuen. 

Een loopbaantraject heeft een doorlooptijd van gemiddeld 3 maanden en bestaat uit 6-7 coaching bijeenkomsten van 1,5 uur. 

 ...

 ...

Als je een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid- of Wajong-uitkering hebt (of recent hebt gehad) en je wilt de stap richting werk gaan zetten, dan kan UWV voor jou een Naar werk traject inzetten. De insteek is dat je tijdens het doorlopen van het Naar werk traject instroomt in een nieuwe baan. De kosten van een Naar werk traject worden volledig betaald door UWV. 

Hoe lang een naar werk traject duurt is per persoon verschillend, maar duurt meestal tussen de 6 en 9 maanden. De duur is helemaal afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. 

 ......

Het modulaire traject is bedoeld voor mensen die lange tijd thuis hebben gezeten maar weer (opnieuw) willen gaan meedraaien in de maatschappij. Het traject richt zich op het in beweging komen van de deelnemer zodat de stap naar een betaalde baan of studie gemaakt kan worden. 

 

Er zijn een aantal Modulaire Re-integratietrajecten die afzonderlijk ingezet kunnen worden. Een modulair traject duurt maximaal 5 maanden (behalve Begeleiding bij Scholing). 

Een Outplacement traject helpt iemand op de weg naar een concrete nieuwe baan. 

Bij outplacement zijn werkgever en werknemer overeengekomen het dienstverband (op termijn) te beëindigen en dat de werknemer op zoek gaat naar een andere baan buiten de huidige organisatie