Jobcoaching

Waarom jobcoaching?

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende (betaalde) werkplek om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Dit geldt uiteraard ook voor onze cliënten die door omstandigheden nog niet gewerkt hebben of nog geen duurzame en passende functie hebben gevonden of hebben weten te behouden. Door de wens van veel organisaties om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) en de krapte op de arbeidsmarkt ontstaan hierin gelukkig meer en meer mogelijkheden.

Ondanks bovengenoemde kansen wordt de maatschappij er niet minder complex op. We gaan in een hoog tempo naar een voor velen veeleisende, ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt waarbinnen werknemers doorlopend actief met hun loopbaan bezig zouden moeten zijn. Dit vraagt van werknemers een voortdurende ontwikkeling in kennis, maar ook in vaardigheden, houding en gedrag, naast een werkgever die hierin faciliteert op een wijze die bij de mogelijkheden en capaciteiten van de werknemer past. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest en psychische, verstandelijk, sociale of fysieke uitdagingen ten aanzien van werk kennen, blijkt het lastiger om zonder professionele begeleiding (jobcoaching) tot een uiteindelijk duurzame arbeidsrelatie te komen. Uit de dagelijkse praktijk en vele onderzoeken blijkt, dat goede begeleiding door een professionele jobcoach tijdens dit proces voor meer wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer zorgdraagt en een grotere kans op succes biedt.

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een individuele re-integratievoorziening die wordt toegekend door UWV of gemeenten voor mensen die extra begeleiding nodig hebben op de werkvloer om goed te kunnen functioneren. Door middel van jobcoaching wordt op een professionele basis methodische ondersteuning geboden aan mensen bij het vinden en vooral behouden van werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Het gaat hierbij om mensen met structurele psychische, verstandelijk, sociale of fysieke uitdagingen ten aanzien van werk die een Wajong-, WAO-, WIA-, of WAZ-uitkering van UWV ontvangen of mensen die een zogenaamde Indicatie Banenafspraak (BAB) hebben of kunnen krijgen op basis van hun situatie.

Een jobcoach ondersteunt een werknemer in het zo goed als mogelijk uitvoeren van zijn of haar functie en het behouden van zijn of haar baan bij de werkgever. De begeleiding vindt met name op het werk plaats en is in iedere situatie gebaseerd op maatwerk. Een jobcoach kan bijvoorbeeld coachen in het aanleren van nieuwe vaardigheden, het structureren van de werkzaamheden, het verbeteren van de onderlinge communicatie of het beter leren samenwerken. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventueel andere bij de cliënt betrokken professionals om een integrale aanpak te waarborgen.

De jobcoach is ook meer en meer een “sparringpartner” richting de werkgever in het creëren van de juiste voorwaarden voor een duurzaam dienstverband voor de cliënt en een “win-win situatie” voor beiden. Advies met betrekking tot jobcarving, het meer structureren van taken en de meest effectieve benadering van de cliënt door de werkgever spelen hierin veelal een belangrijke rol.

Onze aanpak

Onze gespecialiseerde jobcoaches verlenen jobcoaching in opdracht van UWV en diverse gemeenten voor mensen met structurele psychische, verstandelijk, sociale of fysieke uitdaging die in aanmerking komen voor jobcoaching. Volgens ons is ieder mens en iedere werkomgeving uniek en vereist een jobcoachtraject daardoor een behoorlijke dosis maatwerk en flexibiliteit van alle betrokkenen.

Op basis van de persoonlijke situatie van de werknemer, de werkomgeving, de mogelijkheden van de cliënt en de organisatie wordt een jobcoachaanvraag inclusief de te bereiken (tussen)doelen opgesteld. De inzet van jobcoaching is altijd gericht op het vergroten van het zelfstandig functioneren van de werknemer en het coachen van zijn of haar leidinggevende en collega’s in het overnemen van de resterende begeleidende rol. Uiteindelijk resulterend in een volledig passende werkomgeving en een duurzame arbeidsrelatie voor beide partijen.

De coaching is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. De duur waarbinnen de (tussen)doelen kunnen worden bereikt is per individuele cliënt verschillend en afhankelijk van de mogelijkheden. Ondanks de eerder gestelde dosis maatwerk wordt binnen ieder jobcoachtraject in meer of mindere mate coaching verleend op de volgende aspecten:

 • Introductie op de werkplek;
 • Structureren van het werk;
 • Vergroten werknemersvaardigheden (o.a. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, stabiliteit, kwaliteit en initiatief);
 • Inwerken en trainen;
 • Opsporen en verhelpen van verstoringen in de arbeidssituatie;
 • Begeleiden en meewerken op het werk;
 • Begeleiding in de thuissituatie voor zover werk gerelateerd;
 • Voorkomen van uitval, bevorderen terugkeer;
 • Begeleiden van de direct leidinggevende;
 • Evaluatie van de werkafspraken (tussen deelnemer en werkgever);
 • Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetting van het contract.

Onze ervaring leert dat de bovenstaande aanpak vrijwel altijd mooie succesverhalen oplevert in het bij elkaar brengen en houden van werkgevers en mensen met een uitdaging ten aanzien van werk.

De dienstverlening jobcoaching wordt gefinancierd vanuit UWV of gemeente. Jobcoaching kan overigens zowel bij aanvang van het dienstverband worden aangevraagd als tijdens het dienstverband, wanneer blijkt dat de inzet van een jobcoach alsnog gewenst is.