Uitkering van UWV?

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende (betaalde) baan om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage in leveren. Voor iemand met een uitkering vanuit het UWV kan het zijn dat er nog de nodige stappen moeten worden gezet om daarvoor écht helemaal klaar te zijn en ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Om dit doel te bereiken heb je mogelijk recht op begeleiding vanuit een re-integratietraject of door middel van jobcoaching bij en door de coaches van Deltawerkers. Hieronder vind je meer informatie over onze mogelijkheden en aanpak voor verschillende re-integratietrajecten en jobcoaching.

Modulair traject Participatie Interventie

Onze coaches helpen jou op professionele wijze om via dit traject weer kleine behapbare stappen op de participatieladder te zetten richting meer welzijn. We onderzoeken samen met jou wat er nodig is om weer op een positieve manier vooruit te kijken en te bouwen aan meer (zelf)vertrouwen. Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk “modulair traject” uniek.

Het gaat binnen dit type traject met name om het weer opbouwen van je vertrouwen en van je intrinsieke motivatie om in beweging te komen, het ondersteunen bij door jou ervaren belemmeringen, het bieden van handvaten en concrete stappen om actiever te worden in het uitbreiden van je sociale contacten. Dit alles in behapbare kleine stappen. Het uiteindelijk doel is om jou weer meer te laten participeren in de samenleving, door middel van een breder sociaal netwerk en op deze wijze jouw welzijn te vergroten. De duur van dit traject is maximaal 5 maanden.

Modulair traject Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Onze coaches helpen jou op professionele wijze om via dit traject weer kleine behapbare stappen op de participatieladder te zetten richting meer welzijn. We onderzoeken samen met jou wat er nodig is om weer op een positieve manier vooruit te kijken en te bouwen aan meer (zelf)vertrouwen. Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk “modulair traject” uniek.

Het gaat binnen dit type traject om het stimuleren en ondersteunen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en weerbaarheid, zodat jij weer invloed kan hebben op het veranderen van je huidige situatie. Van belang hierbij is het leren stellen van je eigen grenzen en het vergroten van je belastbaarheid. Gedurende dit traject wordt er samen met jou gezocht naar een regelmatige invulling van de dag (vrijwilligerswerk, dagbesteding of iets soortgelijks) van één of meerdere dagdelen per week. Je wordt actiever, komt (weer) tussen de mensen en zal mogelijk ook het nut inzien om uiteindelijk weer aan het werk te kunnen gaan binnen jouw mogelijkheden. Het uiteindelijke doel van dit traject is dat je weer deelneemt aan gestructureerde maatschappelijke activiteiten. De duur van dit traject is maximaal 5 maanden.

Modulair traject Begeleiding bij Opleiding/Studie

Onze coaches helpen jou op professionele wijze om via dit traject weer kleine behapbare stappen op de participatieladder te zetten richting meer welzijn. We onderzoeken samen met jou wat er nodig is om weer op een positieve manier vooruit te kijken en te bouwen aan meer (zelf)vertrouwen. Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk “modulair traject” uniek.

Scholing kan noodzakelijk zijn om weer aan het werk te komen. Begeleiding en ondersteuning door een coach om de kans op het door jou volhouden en behalen van de opleiding te vergroten, kan hierin noodzakelijk zijn. We bekijken samen met jou welke studievorm het beste past en we ondersteunen je bij het volgen van scholing om voortijdige uitval te voorkomen. Zo ondersteunen we je bijvoorbeeld bij het bieden van structuur, het doseren van de energie en het plannen van de opleiding. We geven je de tools om de opleiding of cursus met succes af te kunnen ronden. Het doel van dit traject is dat je de opleiding succesvol afrond óf dat er een duidelijk beeld is waarom je hierin niet geslaagd bent. De duur van dit traject is afhankelijk van de duur van de opleiding en de coaching behoefte.

Werkfit Maken traject

Het doel van het Werkfit Maken traject is dat de jij weer klaar bent om aan het werk te kunnen. Dit betekent niet dat alle belemmeringen zijn weggenomen. De focus is meer komen te liggen op wat wel mogelijk is en het leren omgaan met je belemmeringen binnen arbeid. Na het Werkfit Maken traject kun jij op zoek naar betaald werk, eventueel met behulp van een Naar Werk traject of scholing. Onze ervaring leert dat veel cliënten al tijdens een Werkfit Maken traject hervatten in betaalde arbeid, ondanks dat dit niet het hoofddoel van een Werkfit Maken traject is.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk Werkfit Maken traject uniek. Desondanks zullen deze trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Versterken van de werknemersvaardigheden
Het is belangrijk om te weten wat er van je wordt verwacht als werknemer (gedrag, communicatie, normen & waarden, de basisvaardigheden van een goede werknemer e.d.). Wanneer mensen al wat langer uit het arbeidsproces zijn of nog nooit betaald werk hebben gedaan, is dit een belangrijk onderdeel binnen de coaching om een uiteindelijke stage, proefplaatsing, werkervaringsplek of dienstverband te doen slagen.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Tijdens dit onderdeel gaat het om het leren omgaan met de ontstane uitdagingen en belemmeringen. Het kan hierbij gaan om belemmeringen in de directe persoonlijke sfeer, als ook in jouw omgeving indien dit laatste belemmerend voor je werkt. Door persoonlijke coaching wordt de focus meer en meer gelegd op jouw kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wat lukt wel of zou kunnen gaan lukken? Je fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd. Als gevolg hiervan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren, waardoor er weer een positieve focus komt op het uiteindelijk hervatten in betaald werk.

In beeld brengen arbeidsmarktpositie
Bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie is het de bedoeling om weer een realistisch beeld te krijgen van je eigen interesses en competenties in combinatie met de meer kansrijke mogelijkheden die de arbeidsmarkt hiervoor biedt.

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen worden meestal een aantal interesse-, competentie- en drijfveren testen ingezet. Deze bieden vaak een goede kapstok voor je persoonlijke coaching door de coach van Deltawerkers en kunnen worden gekoppeld aan een beroepen-, opleidingen-, en vacature database. Uiteindelijk worden hierin voor jouw passende en kansrijke zoekrichtingen bepaald, zodat de vervolgactiviteiten daar effectief op kunnen worden afgestemd.

Binnen een Werkfit Maken traject kan op een soortgelijke wijze ook worden onderzocht of het zelfstandig ondernemerschap bij iemand past en voldoende kansen op de arbeidsmarkt biedt. Onze kennis van de regionale arbeidsmarkt, het zelfstandig ondernemerschap en concrete vacatures bij individuele werkgevers spelen een cruciale rol bij dit onderdeel.

Training sollicitatievaardigheden en netwerken
Door de coach worden de reeds bij jou aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, telefonische en persoonlijke presentatie en het voeren van sollicitatiegesprekken.

De coach ondersteunt jou ook bij het in kaart brengen van je netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van de zoekvraag binnen je netwerk kan het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Werkervaringsplek, proefplaatsing of stage
Werkervaringsplekken, proefplaatsingen of stages zijn vaak een belangrijk onderdeel binnen een Werkfit Maken traject. Je bent dan met behoud van uitkering werkzaam bij een werkgever om onder andere te bepalen of het specifieke werk passend is bij je interesses en competenties, om binnen een praktijksituatie te werken aan je werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit en om binnen een werksituatie je belastbaarheid te toetsen en langzaam uit te bouwen. Nuttige instrumenten om samen mee te bepalen wat er wel mogelijk is.

De coach van Deltawerkers gaat samen met jou op zoek naar dergelijke plekken. Uiteraard ook binnen het netwerk van Deltawerkers. De coach biedt je ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete gesprekken met werkgevers. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van de eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie. Daarnaast ondersteunt de coach zowel jou als de werkgever tijdens de duur van een werkervaringsplek, proefplaatsing of stage.

Een Werkfit Maken traject duurt maximaal 18 maanden.

Naar Werk traject

Een Naar Werk traject is een re-integratietraject dat kan worden toegekend voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het daadwerkelijk vinden van een passende betaalde baan. Onze coaches helpen jou op professionele wijze om via dit type traject weer daadwerkelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt. We onderzoeken samen wat er nodig is om (weer) sollicitatievaardig te worden en de kans op werk te vergroten.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk Naar Werk traject uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Testen of assessments
Tijdens dit onderdeel worden door jou - indien nodig - diverse testen op een digitaal portaal gedaan (al dan niet met directe ondersteuning van de coach). De uitkomsten van deze testen geven inzicht in je persoonskenmerken, drijfveren, interesses, competenties en arbeidsmarktmogelijkheden en komen bij de andere activiteiten binnen dit traject meer dan goed van pas.

Sollicitatietraining
Door de coach worden de reeds bij jou aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, presentatie telefonisch en persoonlijk en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
De coach biedt je ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete sollicitatiegesprekken. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van je eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie.

Netwerktraining en profileren

Het is alom bekend dat veel werkzoekenden uiteindelijk passend werk vinden via hun eigen netwerk. De spreekwoordelijke “kruiwagen”. Hier wordt door velen vaak nog te weinig gebruik van gemaakt. De coach ondersteunt je bij het in kaart brengen van je netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van je zoekvraag binnen je netwerk kan het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Jobhunten
Uiteraard zal de coach van Deltawerkers zelf ook actief voor je “jobhunten”. Zowel binnen het eigen bedrijvennetwerk van de coach als op vacatures die de coach voor je heeft gezocht en gevonden. Afhankelijk van jouw situatie en mogelijkheden neem jij of neemt de coach hierover contact op met de organisatie waar (mogelijk) een passende vacature open staat.

Ondersteuning bij zelfstanding ondernemerschap (ZZP)
Als jij concreet overweegt als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en je hierin begeleiding kunnen gebruiken, wordt door de coaches van Deltawerkers specifieke begeleiding geboden. Deze coaching bestaat globaal uit drie onderdelen:

 • Ondersteuning bij het verkennen van het ondernemersidee en het voorbereiden van het ondernemersplan;
 • Ondersteuning bij het schrijven en toetsen van het ondernemersplan;
 • Ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van het ondernemersplan, starten als zelfstandige.

Een Naar Werk traject duurt maximaal 9 maanden.

Jobcoaching

Een jobcoach ondersteunt jou in het zo goed als mogelijk uitvoeren van je functie en het behouden van je baan bij de werkgever. De begeleiding vindt met name op het werk plaats en is in iedere situatie gebaseerd op maatwerk. Een jobcoach kan bijvoorbeeld coachen in het aanleren van nieuwe vaardigheden, het structureren van de werkzaamheden, het verbeteren van de onderlinge communicatie of het beter leren samenwerken. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met jou contact met je sociaal netwerk en eventueel andere bij jou betrokken (zorg)professionals om goed samen te kunnen werken.

Op basis van jouw persoonlijke situatie, de werkomgeving, je mogelijkheden en de organisatie wordt een jobcoachaanvraag inclusief de te bereiken (tussen)doelen opgesteld. De inzet van jobcoaching is altijd gericht op het vergroten van jouw zelfstandig functioneren en je leidinggevende en collega’s in het overnemen van de resterende begeleidende rol. Uiteindelijk resulterend in een volledig passende werkomgeving en een duurzame arbeidsrelatie voor jou en je werkgever.

De coaching is zowel op jou als op de werkgever gericht. De duur waarbinnen de (tussen)doelen kunnen worden bereikt is per situatie verschillend en afhankelijk van de mogelijkheden. Ondanks het maatwerk dat een jobcoachtraject vereist, wordt binnen ieder jobcoachtraject in meer of mindere mate coaching verleend op de volgende aspecten:

 • Introductie op de werkplek;
 • Structureren van het werk;
 • Vergroten werknemersvaardigheden (o.a. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, stabiliteit, kwaliteit en initiatief);
 • Inwerken en trainen;
 • Opsporen en verhelpen van verstoringen in de arbeidssituatie;
 • Begeleiden en meewerken op het werk;
 • Begeleiding in de thuissituatie voor zover werk gerelateerd;
 • Voorkomen van uitval, bevorderen terugkeer;
 • Begeleiden van de direct leidinggevende;
 • Evaluatie van de werkafspraken (tussen deelnemer en werkgever);
 • Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetting van het contract.

Onze ervaring leert dat de bovenstaande aanpak vrijwel altijd mooie succesverhalen oplevert in het duurzaam bij elkaar brengen en houden van werkgevers en werknemers. Jobcoaching kan overigens zowel bij aanvang van het dienstverband worden aangevraagd als tijdens het dienstverband, wanneer blijkt dat de inzet van een jobcoach alsnog gewenst is.